สายด่วน เว็บ SME

ลูกค้าสามารถติดต่อสายด่วนได้ที่.

Tel: 02 722 552
Mobile: 094 191 6665
Fax: 02 722 552
Email: support@smetoday.net
 
ติดตามเราแบบอัพเดจใน
twitter.com/smetoday

สสว. เปิดศูนย์ประสานความช่วยเหลือ SMEs ประสบอุทกภัย

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดตั้ง

“ศูนย์ประสานความช่วยเหลือ SMEs ที่ประสบอุทกภัย”

ผ่านการให้บริการจาก สสว. Call Center 1301 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อการให้ความช่วยเหลือ SMEs ผ่านการให้บริการคำปรึกษาเบื้องต้น รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายของ SMEs ที่ประสบอุทกภัย นำไปเป็นฐานข้อมูลการกำหนดแผนงานความช่วยเหลือ

3. เพื่อการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการความช่วยเหลือ ของ SMEs ที่ประสบอุทกภัย

โดยหากกิจการของท่านหรือกิจการรายอื่นที่ท่านรู้จัก ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าว
สามารถ ติดต่อแจ้งรายละเอียดข้อมูลและความต้องการช่วยเหลือ ได้ที่ สสว. Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1301 (ขณะนี้ เฉพาะวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

ที่มา: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)